Logotip del Servei d'Ocupabilitat
Unitat de Mobilitat Professional Internacional

Convocatòria de beques per a estades de pràctiques a l’estranger

Erasmus+ Pràctiques
UAB Exchange Programme Traineeships

Curs 2023-2024

Preguntes més freqüents

Beques i tipus d'estades

La UAB disposa del programa Erasmus+ Pràctiques i del programa UAB Exchange Programme Traineeships, que permeten fer estades a Europa i arreu del món. En aquest enllaç trobaràs la convocatòria de beques.

Pots comprovar-ho a través del simulador de beques que trobaràs a continuació. Si introdueixes el temps que hi vols estar i el país de destinació et dirà quin programa has de sol·licitar:

L’Erasmus és un programa de la Comissió Europea, mentre que l’UAB Exchange Programme Traineeships és un programa propi de la UAB per facilitar la mobilitat internacional. Aquest segon, permet fer aquelles mobilitats què el programa Erasmus+ Pràctiques no permet, és a dir, mobilitats a Europa i la resta del món d’una durada mínima de 30 dies.

Preparació de la mobilitat

Pots explicar les teves intencions de fer una mobilitat a professorat dels teus estudis o a la gestió d’intercanvis del teu centre.

Així mateix, també tens l’opció de fer cerques a través de navegadors amb paraules clau com “internship or placement in (paraula clau de l’àmbit professional que vulguis fer pràctiques, per ex: environmental, communication, biotechnology, etc.)” i posant finalment el país o la ciutat on vulguis anar, per exemple “internship in environmental in Dublin”. Et sortiran portals, empreses, anuncis d’ofertes que s’hagin publicat que t’ajudaran.

Pots consultar el calendari de la convocatòria de beques per a estades de pràctiques a l’estranger. Fora de les dates i terminis d’aquest calendari, no es poden fer estades de pràctiques a través de la convocatòria de beques. Si les dates previstes per la mobilitat no s’escauen en aquest calendari, escriu un correu a occupational.mobility@uab.cat, i analitzarem pel tipus d’estada de pràctiques i termini, la millor solució.

Pots fer estades de pràctiques curriculars (reconeixement de crèdits) i extracurriculars, així com pràctiques per a persones acabades de titular (només Erasmus+ Pràctiques).

✅ , sempre que tinguis la conformitat de la persona professora responsable de l’assignatura/es que vols realitzar i del teu centre. Si el calendari de la mobilitat curricular no encaixa amb el de la convocatòria de beques, ho podràs tramitar a través dels convenis de pràctiques curriculars del teu centre.

Dotació econòmica

En aquest enllaç trobaràs tota la informació per saber si pertanys a algun col·lectiu amb menys oportunitats. I en l’apartat de “Dotació econòmica i pagament” de la convocatòria podràs veure les ajudes amb imports addicionals que pots rebre en funció del tipus de mobilitat.

El viatge ecològic es defineix com aquell que utilitza mitjans de transport de baixes emissions en el tram principal del trajecte d’anada i/o tornada, en autobús o en tren, i ho acrediti amb els bitllets corresponents i la declaració jurada.

Gestió del visat

✅ , sempre que sigui necessari per accedir al país de destinació. Consulta el consolat del teu país de destinació per a més informació.

Regne Unit, arran del Brexit, requereix el visat Tier5 GAE (Government Authorised Exchange) per poder realitzar mobilitats de pràctiques. En aquest enllaç hi ha un document amb els passos a seguir i els enllaços a les pàgines web oficials de Regne Unit.

És responsabilitat de les persones interessades informar-se i fer els tràmits requerits per obtenir-lo. Aquests tràmits cal realitzar-los amb un mínim de 8 setmanes d’antelació respecte la data prevista d’inici de les pràctiques. Els requisits de visat per la resta de països del món, cal consultar-los a través de les ambaixades o consolats corresponents de cada país i fer els tràmits necessaris per obtenir-lo. La UAB quedarà exonerada de qualsevol responsabilitat derivada, en el cas que no es facin els tràmits necessaris per obtenir-lo.

El viatge ecològic es defineix com aquell que utilitza mitjans de transport de baixes emissions en el tram principal del trajecte d’anada i/o tornada, en autobús o en tren, i ho acrediti amb els bitllets corresponents i la declaració jurada.

Aquest lloc web utilitza cookies

El web de la Universitat Autònoma de Barcelona utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitats tècniques i analítiques. Si desitja més informació accedeixi a la nostra política de cookies.

Conveni

Tipus de signatura Signatura digital biomètrica
(Més informació)
Grau Curricular
 • Estudiant
 • Degà/na de la facultat
 • Persona en representació de l’entitat d’acollida
Extracurricular
Màster Curricular
Extracurricular
Acabar/da de titular
 • Estudiant
 • Director/a de l’escola de Doctorat
 • Representació de l’entitat d’acollida
Doctorat

Document de conformitat

La signatura de totes les parts serà sempre electrònicament (més informació).

Grau Curricular
 • Tutor/a de pràctiques
 • Coordinador/a d’intercanvis de la facultat
 • Estudiant
Extracurricular
 • Coordinador/a d’intercanvis de la facultat
 • Estudiant
Màster Curricular
 • Tutor/a de pràctiques
 • Coordinador/a d’intercanvis de la facultat
 • Estudiant
Extracurricular
 • Coordinador/a d’intercanvis de la facultat
 • Estudiant
Acabar/da de titular

Doctorat
 • Coordinador/a del programa de doctorat
 • Director/a de l’escola de Doctorat
 • Estudiant

Conveni

Tipus de signatura Totes electròniques
Grau Curricular
 • Estudiant
 • Director/a del Servei d’Ocupabilitat
Extracurricular
Màster Curricular
Extracurricular
Acabar/da de titular
Doctorat

Document Learning Agreement – Before the Mobility

La signatura de totes les parts serà manuscrita (en cas que l’entitat d’acollida disposi de signatura electrònica vàlida, es podrà signar amb totes les signatures electròniques).

Grau Curricular
 • Estudiant
 • Tutor/a de la UAB
 • Persona en representació de l’entitat d’acollida
Extracurricular
 • Estudiant
 • Coordinador/a
 • Persona en representació de l’entitat d’acollida
Màster Curricular
 • Estudiant
 • Tutor/a de la UAB
 • Persona en representació de l’entitat d’acollida
Extracurricular
 • Estudiant
 • Coordinador/a
 • Persona en representació de l’entitat d’acollida
Acabar/da de titular
 • Estudiant
 • Director/a del Servei d’Ocupabilitat
 • Persona en representació de l’entitat d’acollida
Doctorat
 • Estudiant
 • Coordinador/a del programa de doctorat
 • Persona en representació de l’entitat d’acollida

Document de reconeixement

La signatura de totes les parts serà sempre electrònicament (més informació).

Grau Curricular
 • Tutor/a de pràctiques
 • Estudiant
Extracurricular
 • Coordinador/a d’intercanvis de la facultat
 • Estudiant
Màster Curricular
 • Tutor/a de pràctiques
 • Estudiant
Extracurricular
 • Coordinador/a d’intercanvis de la facultat
 • Estudiant
Acabar/da de titular
Doctorat
 • Coordinador/a del programa de doctorat
 • Director/a de l’escola de Doctorat
 • Estudiant

Document de conformitat

La signatura de totes les parts serà sempre electrònicament (més informació).

Grau Curricular
 • Tutor/a de pràctiques
 • Coordinador/a d’intercanvis de la facultat
 • Estudiant
Extracurricular
 • Coordinador/a d’intercanvis de la facultat
 • Estudiant
Màster Curricular
 • Tutor/a de pràctiques
 • Coordinador/a d’intercanvis de la facultat
 • Estudiant
Extracurricular
 • Coordinador/a d’intercanvis de la facultat
 • Estudiant
Acabar/da de titular
 • Estudiant
La signatura del tutor/a de pràctiques i del coordinador/a d’intercanvis no són obligatòries.
Doctorat
 • Coordinador/a del programa de doctorat
 • Director/a de l’escola de Doctorat
 • Estudiant

Les estades a través d’aquests programes de mobilitat es poden fer com a pràctiques curriculars o com a pràctiques extracurriculars. Prèviament a l’estada, l’estudiant ha d’acordar amb el tutor o tutora de pràctiques i amb el coordinador o coordinadora d’intercanvis el reconeixement de la formació que durà a terme a l’estranger, així com formalitzar la matrícula segons la modalitat i el calendari que estableixi cada facultat o centre.

Curriculars Extracurriculars
Reconeixement de les pràctiques Transferència a l’expedient
 • L’estudiant pot reconèixer les pràctiques per una sèrie de crèdits o assignatures.
 • Ha d’informar-se al seu centre sobre els possibles reconeixements i acordar-los amb la persona tutora de pràctiques.
 • A la finalització de les pràctiques, l’estudiant ha de gestionar amb el seu centre el reconeixement dels crèdits.
 • L’estada pot constar a l’expedient sense necessitat de reconèixer-la com a assignatura del pla d’estudis.
 • Per a formalitzar la sol·licitud, un cop finalitzada l’estada de pràctiques extracurriculars i lliurada tota la documentació requerida, l’estudiant haurà de demanar expressament al Servei d’Ocupabilitat l’emissió d’un certificat que acrediti la realització de l’estada dins del programa.
 • Després, la Gestió Acadèmica de la facultat o escola inclourà, a petició de l’estudiant, la realització d’aquestes pràctiques al Suplement Europeu al Títol (SET).
 • Aquesta inclusió es farà sempre que l’estudiant no hagi sol·licitat l’expedició del títol.
 • El certificat emès pel Servei d’Ocupabilitat no tindrà cap cost. 
 • Les persones que fan l’estada en la modalitat acabades de titular han de tramitar obligatòriament l’Europass Mobility, document oficial de la Unió Europea que registra i certifica els coneixements i les capacitats adquirides durant la mobilitat.
 • L’alumnat de doctorat ha d’introduir a Sigma la seva mobilitat per tal que la validi la persona coordinadora del programa de doctorat i que quedi recollida a l’expedient.

El programa Erasmus+ ha descrit quines persones estudiants poden quedar incloses en els grups destinataris d’aquesta estratègia d’inclusió i diversitat. Són aquelles que es troben en algun dels següents supòsits:

 1. Haver-se beneficiat d’una beca d’estudis del Ministeri d’Educació i Formació Professional, d’una beca per fer estudis universitaris i altres estudis superiors concedida pel Departament d’Educació, Política Lingüística i Cultura del País Basc, o d’una beca per a l’escolarització d’estudiants de nivells no universitaris concedida pel Departament d’Educació, Política Lingüística i Cultura del País Basc, durant el curs anterior o durant el curs actual de la convocatòria. En aquest darrer cas, es podrà rebre finançament addicional sempre que la mobilitat no hagi finalitzat.
 2. Tenir reconeguda i qualificada una discapacitat igual o superior al 33% i acreditar-ho.
 3. Tenir altres problemes de salut documentables, incloent-hi malalties greus, malalties cròniques o qualsevol altra situació relacionada amb la salut física o mental que dificulti la participació en la mobilitat.
 4. Tenir la condició de refugiat o de persona amb dret a protecció subsidiària o haver presentat sol·licitud de protecció internacional a Espanya.
 5. Tenir exempció de taxes per algun dels següents motius: família nombrosabeques UAB Refugibeques del Programa Finestretabeques Salari-Ítacavíctimes de violència de gènere i víctimes de terrorisme durant el curs en què es realitza l’estada. En aquest cas, es podrà rebre finançament addicional sempre que la mobilitat no hagi finalitzat.
 6. Tenir acreditada alguna d’aquestes altres situacions: rebre la prestació d’ingrés mínim vital o renda mínima d’inserciórebre la prestació d’orfandattenir un informe de serveis socials que acrediti la situació de risc d’exclusió social de la unitat familiar, tenir un certificat de situació de dependència o participants amb persones dependents a càrrec, estudiants amb contractes de treball a temps complet i/o família monoparental.

Les persones que hagin acreditat a SIGMA alguna de les condicions dels apartats anteriors o bé l’acreditin en el moment de fer la sol·licitud amb la corresponent documentació, podran acollir-se a les ajudes addicionals per estudiants amb menys oportunitats descrites en l’apartat Dotació econòmica i pagament d’aquesta convocatòria.

Les persones estudiants descrites en l’apartat 3), caldrà que presentin signat i segellat pel seu metge de capçalera de la Seguretat Social el següent certificat i no serà necessària cap altra documentació o informe mèdic.

A més d’aquestes ajudes, les persones descrites en els apartats 2 i 3 que tinguin despeses addicionals que no es puguin cobrir amb la subvenció complementària anterior, podran sol·licitar que es cobreixi el 100% dels costos reals subvencionables (allotjament especial, transport, despeses de persones acompanyants, visites preparatòries, serveis professionals, etc.). En aquest cas, l’estudiant ho ha de sol·licitar a través d’aquest formulari i estarà subjecte a l’aprovació per part de l’Agència nacional espanyola, SEPIE.

En el següent quadre queden resumides totes les tipologies de mobilitats que es poden realitzar en funció de cada programa i la durada mínima i màxima de cadascuna d’elles:

Tipus de mobilitats Destinacions Estada mínima Estada màxima
Llarga Durada UE + Regions 13 i 14 Qualsevol dels 27 estats membres de la Unió Europea més Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Sèrbia, Turquia i Macedònia del Nord
Països de les regions 13 i 14: illes Feroès, Regne Unit(1), Suïssa, Andorra, Ciutat del Vaticà, San Marino i Mònaco
2 mesos 12 mesos
Llarga durada NO UE   Qualsevol altre país del món 3 mesos
Curta Durada
(només per persones discapacitades, amb malalties greus i doctorandes)
Qualsevol dels 27 estats membres de la Unió Europea més Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Sèrbia, Turquia i Macedònia del Nord 5 dies 14 dies
UAB Exchange Programme Traineeships Qualsevol dels 27 estats membres de la Unió Europea més Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Sèrbia, Turquia i Macedònia del Nord 30 dies 59 dies
Qualsevol altre país del món 30 dies 12 mesos
 1. Regne Unit, arran del Brexit, requereix el visat Tier5 GAE (Government Authorised Exchange) per poder realitzar mobilitats de pràctiques. En aquest enllaç hi ha un document amb els passos a seguir i els enllaços a les pàgines web oficials de Regne Unit. És responsabilitat de les persones interessades informar-se i fer els tràmits requerits per obtenir-lo. Aquests tràmits cal realitzar-los amb un mínim de 8 setmanes d’antelació respecte a la data prevista d’inici de les pràctiques. Els requisits de visat per la resta de països del món, cal consultar-los a través de les ambaixades o consolats corresponents de cada país i fer els tràmits necessaris per obtenir-lo. La UAB quedarà exonerada de qualsevol responsabilitat derivada, en el cas que no es facin els tràmits necessaris per obtenir-lo.
 2. Excepcionalment, els països de les regions 13 i 14: Regne Unit, Suïssa, Illes Feroès, Andorra, Mònaco, San Marino i Estat de la Ciutat del Vaticà, es financen amb els mateixos imports de beca (excepte import per viatge ecològic) que els països del programa i tenen la mateixa durada.
 3. En les mobilitats del programa Erasmus+ Pràctiques cal tenir present el comptador de mesos d’estades Erasmus+ anteriors dins del mateix cicle, per no superar els 12 mesos de mobilitat màxima que es pot realitzar per cicle d’estudis, excepte, els estudis de grau que donen accés directe a estudis de doctorat (Medicina i Veterinària), en què les mobilitats poden tenir una durada de fins a un màxim de 24 mesos.
 4. Es recomana a les persones que vulguin fer una mobilitat fora de la Unió Europea que facin dues sol·licituds: Una, pel programa “Erasmus+ Pràctiques No UE”, i una segona, pel programa “UAB Exchange Programme Traineeships”, per poder optar al finançament en un programa o l’altre.

Valoració del coneixement d’idioma

El propòsit d’aquesta mesura és estimular i reconèixer el coneixement d’idiomes estrangers per  part dels alumnes de la UAB, com a actiu estratègic per a la internacionalització de la UAB, d’acord amb el valors recollits en el seu Pla de Llengües (2021-2025). També establir els criteris de valoració d’aquest coneixement per a la participació en programes d’intercanvi amb entitats estrangeres.

Partint de la consideració de l’anglès com a llengua més estesa de la comunitat acadèmica internacional, tal com queda recollit en el Pla de Llengües de la UAB (2021-2025), la certificació de nivell de coneixement d’anglès serà valorat en totes les sol·licituds. El nivell mínim que donarà puntuació addicional serà l’equivalent a un nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) per a les Llengües, d’acord amb el quadre publicat a l’annex III, punt 2, de la Normativa de Transferència i de Reconeixement de crèdits aprovada en el Consell de Govern de la UAB el 26 de gener de 2011. La valoració del coneixement d’idioma tindrà una puntuació addicional màxima de 2 punts. La valoració dels certificats presentats es farà en base als criteris fixats a la graella següent:

B1

B2

C1

C2

0,5 punts

1 punt

1,5 punts

2 punts

Si la persona estudiant presenta certificats que acreditin el nivell de coneixement de més d’un idioma i que estiguin relacionats amb la destinació triada, les puntuacions s’acumularan, fins arribar al màxim de 2 punts (per exemple, si es sol·licita com a destinació una universitat, empresa o institució de parla alemanya presenta un certificat de B2 d’anglès i un de  B1 d’alemany, li correspondria una puntuació de 1,5 punts).

Les persones estudiants de graus en anglès o graus combinats en la llengua del país de destinació estaran exemptes de presentar l’acreditació d’aquest idioma i se’ls atorgarà 1,5 punts per coneixement d’idiomes, sempre que s’hagi superat, com a mínim, el 50 % de crèdits del grau en el moment de la sol·licitud. Els graus en anglès son:

 • Administració i Direcció d’Empreses – Anglès
 • Economia – Anglès
 • Educació Primària – Anglès
 • Estudis Anglesos
 • Estudis d’Anglès i Català
 • Estudis d’Anglès i de Clàssiques
 • Estudis d’Anglès i Espanyol
 • Estudis d’Anglès i Francès
 • Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics
 • Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence
 • Turisme – Anglès
 • Traducció i Interpretació
 • Estudis Àsia Oriental
 

Aquells estudiants que hagin cursat el batxillerat en una altra llengua i que disposin del corresponent títol oficial de secundària, se’ls valorarà amb 1,5 punts el coneixement de l’idioma que correspongui, sempre que no siguin nadius del país de destinació.

En cas que la llengua vehicular de les pràctiques sigui un dels idiomes oficials a Catalunya no s’atorga puntuació addicional. 

Podeu consultar la taula d’equivalències entre els nivells comuns de referència per a les llengües del Consell d’Europa i els certificats d’idiomes reconeguts a efectes de reconeixement acadèmic.

Logotip del Servei d'Ocupabilitat de la UAB

Unitat de
Mobilitat Professional
Internacional

Si teniu qualsevol problema, en qualsevol moment:

Erasmus és un programa de la Comissió Europea.

UAB Exchange Programme Traineeships és un programa propi de la UAB per facilitar la mobilitat internacional.

Aquest segon, permet fer aquelles mobilitats què el programa Erasmus+ pràctiques no permet, és a dir, mobilitats a Europa i la resta del món d’una durada mínima de 30 dies.

Es recomana a les persones que vulguin fer una mobilitat fora de la Unió Europea que facin dues sol·licituds: Una, pel programa “Erasmus+ Pràctiques No UE”, i una segona, pel programa “UAB Exchange Programme Traineeships”, per poder optar al finançament en un programa o l’altre.