Logotip del Servei d'Ocupabilitat
Unitat de Mobilitat Professional Internacional

Convocatòria de beques per a estades de pràctiques a l’estranger

Erasmus+ Pràctiques
UAB Exchange Programme Traineeships

Curs 2023-2024

Bases de la convocatòria

En aquesta pàgina es presenta la convocatòria de beques per a estades de pràctiques a l’estranger per a la mobilitat d’estudiants de grau, màster i doctorat per al curs 2023-2024 de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovada per la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística en data 28 de març de 2023. En els següents apartats trobareu tota la informació de la convocatòria de beques i, en aquest enllaç, el document de les bases de la convocatòria.

👋🏻  1. Presentació

La Universitat Autònoma de Barcelona a través del Servei d’Ocupabilitat participa en el programa europeu de mobilitat Erasmus+ de 2021-2027 de la Comissió Europea i sol·licita fons econòmics per cofinançar estades de pràctiques per als seus estudiants en empreses i institucions dels països membres del programa. El SEPIE (Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació) és l’organisme estatal responsable de la coordinació, la gestió i la distribució d’aquests fons per a totes les universitats i institucions educatives de l’Estat.

La UAB, a més, conscient de la importància de les estades de pràctiques internacionals per al futur professional dels estudiants, disposa d’un programa propi de mobilitat per a pràctiques en empreses i institucions, l’UAB Exchange Programme Traineeships, que fa possible les estades arreu del món i mobilitats que no entren dins del marc del programa Erasmus+ Pràctiques.

El 2021 es va encetar un nou marc del programa Erasmus+ pels pròxims set anys. Aquest nou programa ressalta tres objectius principals:

 • Afavorir i potenciar la inclusió i la diversitat en els programes de mobilitat.
 • Contribuir a la sostenibilitat mediambiental i a les pràctiques ecològiques.
 • Potenciar la digitalització en la gestió del programa i l’adquisició d’habilitats digitals.

I, com a novetat, aquest programa diversifica el tipus de mobilitats que es poden realitzar amb:

 • Mobilitats de curta durada combinada (presencial i virtual) a països del programa i associats europeus.
 • Mobilitats de llarga durada a països del programa i associats europeus.
 • Mobilitats a països associats d’arreu del món o mobilitat internacional.
Taula de continguts

✈️  2. Destinacions i durada de les mobilitats

Es convoquen les places de mobilitat adreçades als estudiants de la UAB per fer estades de pràctiques entre el 30 de juny de 2023 i el 30 de setembre de 2024 en empreses o institucions d’altres països.

ATENCIÓ: Les mobilitats en el marc del programa Erasmus+ pràctiques han de finalitzar com a màxim el dia 31 de juliol de 2024 

En el següent quadre queden resumides totes les tipologies de mobilitats que es poden realitzar en funció de cada programa i la durada mínima i màxima de cadascuna d’elles:

Tipus de mobilitats Destinacions Estada mínima Estada màxima
Llarga Durada UE + Regions 13 i 14 Qualsevol dels 27 estats membres de la Unió Europea més Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Sèrbia, Turquia i Macedònia del Nord
Països de les regions 13 i 14: illes Feroès, Regne Unit(1), Suïssa, Andorra, Ciutat del Vaticà, San Marino i Mònaco
2 mesos 12 mesos
Llarga durada NO UE   Qualsevol altre país del món 3 mesos
Curta Durada
(només per persones discapacitades, amb malalties greus i doctorandes)
Qualsevol dels 27 estats membres de la Unió Europea més Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Sèrbia, Turquia i Macedònia del Nord 5 dies 14 dies
UAB Exchange Programme Traineeships Qualsevol dels 27 estats membres de la Unió Europea més Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Sèrbia, Turquia i Macedònia del Nord i els països de les regions 13 i 14. 30 dies 59 dies
Qualsevol altre país del món 30 dies 12 mesos
 1. Regne Unit, arran del Brexit, requereix el visat Tier5 GAE (Government Authorised Exchange) per poder realitzar mobilitats de pràctiques. En aquest enllaç hi ha un document amb els passos a seguir i els enllaços a les pàgines web oficials de Regne Unit. És responsabilitat de les persones interessades informar-se i fer els tràmits requerits per obtenir-lo. Aquests tràmits cal realitzar-los amb un mínim de 8 setmanes d’antelació respecte a la data prevista d’inici de les pràctiques. Els requisits de visat per la resta de països del món, cal consultar-los a través de les ambaixades o consolats corresponents de cada país i fer els tràmits necessaris per obtenir-lo. La UAB quedarà exonerada de qualsevol responsabilitat derivada, en el cas que no es facin els tràmits necessaris per obtenir-lo.
 2. Excepcionalment, els països de les regions 13 i 14: Regne Unit, Suïssa, Illes Feroès, Andorra, Mònaco, San Marino i Estat de la Ciutat del Vaticà, es financen amb els mateixos imports de beca (excepte import per viatge ecològic) que els països del programa i tenen la mateixa durada.
 3. En les mobilitats del programa Erasmus+ Pràctiques cal tenir present el comptador de mesos d’estades Erasmus+ anteriors dins del mateix cicle, per no superar els 12 mesos de mobilitat màxima que es pot realitzar per cicle d’estudis, excepte, els estudis de grau que donen accés directe a estudis de doctorat (Medicina i Veterinària), en què les mobilitats poden tenir una durada de fins a un màxim de 24 mesos.
 4. Es recomana a les persones que vulguin fer una mobilitat fora de la Unió Europea que facin dues sol·licituds: Una, pel programa “Erasmus+ Pràctiques No UE”, i una segona, pel programa “UAB Exchange Programme Traineeships”, per poder optar al finançament en un programa o l’altre.

✅  3. Requisits de les persones beneficiàries

Requisits acadèmics
  Erasmus+ Pràctiques UAB Exchange Programme Traineeships
  Expedient obert en el moment de fer la sol·licitud Expedient obert i matrícula vigent en el moment de fer la sol·licitud i durant tota l’estada de pràctiques
Estudiant UAB Grau +60 crèdits
Estudiant UAB Màster
Estudiant UAB Doctorat1    
Persones UAB acabades de titular2
Estudiants centres adscrits UAB
Estudiants centre adscrits FUAB

1 L’alumnat de Doctorat han de disposar, en el moment de fer la sol·licitud, del document de conformitat de l’estada, signat pel coordinador o coordinadora del programa de Doctorat i per la directora de l’Escola de Doctorat, a més del Document de compromís per optar a la menció de Doctor internacional. L’estada s’ha d’indicar com a modalitat “extracurricular”. Aquesta convocatòria és compatible amb les FI-AGAUR i PIF-UAB, i no és compatible amb les FPI o FPU, atès que tenen associats ajuts propis per mobilitat que provenen de fons europeus.

2 L’estada s’ha de fer en els 12 mesos següents després del tancament d’actes. El document de conformitat ha d’estar signat per l’estudiant, tenint en compte que les mobilitats han de finalitzar com a màxim, el 30 de setembre de 2024.

 

Per poder optar a les places de la convocatòria, cal complir els requisits següents:

 1. Cal disposar d’un DNI, NIE o TIE vigent durant tota l’estada, o bé tenir la nacionalitat, el permís de residència vigent o l’estatus de refugiat o apàtrida d’un dels estats participants en el programa Erasmus+.
 2. Cal disposar, en el moment de fer la sol·licitud, de l’acceptació d’una entitat d’acollida per fer-hi una estada de pràctiques. Aquesta entitat pot ser tant pública com privada i pot estar ubicada en qualsevol dels països participants. Cada facultat o centre adscrit informa els seus estudiants de possibles entitats d’acollida, en cas que disposi de convenis marc de pràctiques, i l’estudiant també pot cercar a títol individual una entitat que l’aculli com a estudiant de pràctiques en el marc d’aquesta convocatòria. Es recomana consultar al web del Servei d’Ocupabilitat l’apartat de Pràctiques a l’estranger, on trobareu els portals de cerca de pràctiques, així com el document Recomanacions per cercar pràctiques o feina internacionals.
 3. S’han de tenir prou coneixements de la llengua vehicular de l’entitat d’acollida.
 4. A més, cal acreditar la cobertura de l’assegurança complementària de mobilitat a través de la matrícula o de la modificació de la matrícula per tal d’incloure l’assegurança i tenir la targeta sanitària europea. En cas d’estades de pràctiques fora de la UE, també s’ha d’acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica addicional (consulteu l’apartat 9 d’aquesta convocatòria per a més informació).
 5. No es pot gaudir simultàniament de cap altra beca de mobilitat de la UAB. És possible gaudir d’altres beques de mobilitat sempre que les estades es facin de manera consecutiva.
 6. Disposar de signatura electrònica (consulta també l’apartat 10 d’aquesta convocatòria). Els documents del programa que sols requereixin la signatura de la persona estudiant i de les persones de la UAB (persones tutores o coordinadores d’intercanvis), serà requisit signar-los digitalment per totes les parts. Els documents que requereixin la signatura de persones de l’entitat d’acollida es podran signar manualment, en el cas que aquestes, no tinguin signatura digital. En cap cas, es poden combinar en un únic document signatures manuals i digitals.
 7. Els estudiants d’altres nacionalitats que presentin certificats acadèmics de notes d’estudis universitaris realitzats en centres estrangers, hauran de presentar el certificat de notes dels estudis emès per la universitat d’origen i la “declaració d’equivalència de nota mitjana” que s’obté a través de la pàgina web del Ministeri d’Educació.
 8. Si és necessari per al país de destinació, fer els tràmits requerits per obtenir el visat. La UAB quedarà exonerada de qualsevol responsabilitat derivada en cas que no es facin els tràmits necessaris per obtenir-lo.

💪🏻  4. Persones estudiants amb menys oportunitats

El programa Erasmus+ pretén reforçar la prioritat d’inclusió i diversitat de les persones estudiants amb menys oportunitats i té com a objectiu principal incrementar la participació en el programa de tots els col·lectius que es troben amb diferents obstacles que els puguin dificultar fer una mobilitat.

Per aquest motiu, ha descrit quines persones estudiants poden quedar incloses en els grups destinataris d’aquesta estratègia d’inclusió i diversitat. Són aquelles que es troben en algun dels següents supòsits:

 1. Haver-se beneficiat d’una beca d’estudis del Ministeri d’Educació i Formació Professional, d’una beca per fer estudis universitaris i altres estudis superiors concedida pel Departament d’Educació, Política Lingüística i Cultura del País Basc, o d’una beca per a l’escolarització d’estudiants de nivells no universitaris concedida pel Departament d’Educació, Política Lingüística i Cultura del País Basc, durant el curs anterior o durant el curs actual de la convocatòria. En aquest darrer cas, es podrà rebre finançament addicional sempre que la mobilitat no hagi finalitzat.
 2. Tenir reconeguda i qualificada una discapacitat igual o superior al 33% i acreditar-ho.
 3. Tenir altres problemes de salut documentables, incloent-hi malalties greus, malalties cròniques o qualsevol altra situació relacionada amb la salut física o mental que dificulti la participació en la mobilitat.
 4. Tenir la condició de refugiat o de persona amb dret a protecció subsidiària o haver presentat sol·licitud de protecció internacional a Espanya.
 5. Tenir exempció de taxes per algun dels següents motius: família nombrosa, beques UAB Refugi, beques del Programa Finestreta, beques Salari-Ítaca, víctimes de violència de gènere i víctimes de terrorisme durant el curs en què es realitza l’estada. En aquest cas, es podrà rebre finançament addicional sempre que la mobilitat no hagi finalitzat.
 6. Tenir acreditada alguna d’aquestes altres situacions: rebre la prestació d’ingrés mínim vital o renda mínima d’inserció, rebre la prestació d’orfandat, tenir un informe de serveis socials que acrediti la situació de risc d’exclusió social de la unitat familiar, tenir un certificat de situació de dependència o participants amb persones dependents a càrrec, estudiants amb contractes de treball a temps complet i/o família monoparental.

Les persones que hagin acreditat a SIGMA alguna de les condicions dels apartats anteriors o bé l’acreditin en el moment de fer la sol·licitud amb la corresponent documentació, podran acollir-se a les ajudes addicionals per estudiants amb menys oportunitats descrites en l’apartat Dotació econòmica i pagament d’aquesta convocatòria.

Les persones estudiants descrites en el punt 3 d’aquest apartat hauran de presentar el següent certificat signat i segellat pel seu metge de capçalera de la Seguretat Social. No serà necessària cap altra documentació o informe mèdic.

A més d’aquestes ajudes, les persones descrites en els punts 2 i 3 que tinguin despeses addicionals que no es puguin cobrir amb la subvenció complementària anterior, podran sol·licitar que es cobreixi el 100% dels costos reals subvencionables (allotjament especial, transport, despeses de persones acompanyants, visites preparatòries, serveis professionals, etc.). En aquest cas, l’estudiant ho ha de sol·licitar a través d’aquest formulari i estarà subjecte a l’aprovació per part de l’Agència nacional espanyola, SEPIE.

📄  5. Requisits de la mobilitat

 1. Les places es concedeixen per fer una estada de pràctiques de jornada completa (d’entre 6 i 8 hores diàries) a l’estranger.
 2. Les institucions d’acollida poden ser qualsevol organització pública o privada activa en el mercat de treball o en els àmbits de l’educació, la formació i la joventut. També s’hi inclouen les representacions diplomàtiques del país d’origen de l’estudiant. No es consideren entitats d’acollida elegibles en el marc del programa Erasmus+ Pràctiques:
  1. Les institucions europees o altres organismes de la UE, incloses les agències especialitzades (la llista està disponible en aquest enllaç).
  2. Les organitzacions encarregades de gestionar programes de la UE, com ara les agències nacionals (per evitar possibles conflictes d’interès o finançament compartit).
 3. No hi poden haver interrupcions o períodes de tancament per vacances de l’entitat d’acollida durant el període de pràctiques.
 4. Les dates d’inici i final han de ser en dies laborables. Si s’escau, per situació de l’entitat d’acollida poden ser en dies no laborables per als estudiants de Veterinària, Medicina i Turisme.
 5. Es pot fer més d’una estada de pràctiques en un mateix país o altre, sempre que es faci una sol·licitud per a cada mobilitat i siguin en entitats d’acollida diferents. Es prioritzarà el finançament de la primera mobilitat en el temps.
 6. Per iniciar l’estada cal tenir obligatòriament el conveni corresponent signat i completar i lliurar en els terminis fixats tota la documentació obligatòria que es publica en aquesta convocatòria i que es detalla a la pàgina de Documentació.

☑️  6. Criteris de selecció

Les sol·licituds rebudes es prioritzen en funció dels criteris d’adjudicació següents:

 1. Qualificació mitjana de l’expedient acadèmic. S’aplica el barem 27 (per a més informació podeu consultar aquest document).
 2. Coneixement de l’anglès o dels idiomes del país de destinació. Es poden rebre entre 0,5 i 2 punts d’acord amb el que estipula el document Valoració del coneixement d’idioma.
 3. Queden relegades a l’últim lloc de la llista de sol·licituds, les d’aquells estudiants que, havent obtingut plaça i finançament en alguna convocatòria anterior:
  1. Hagin renunciat per causes no justificades que comportin perjudici per altres persones estudiants o pel mateix programa de beques.
  2. No hagin fet la mobilitat sense renunciar-hi expressament.
 4. Aquelles sol·licituds que no reuneixin els requisits de la convocatòria queden automàticament excloses.
 5. Dins la mateixa convocatòria, si no s’ha obtingut finançament en una Resolució i no s’ha iniciat l’estada de pràctiques, hi ha la possibilitat de fer la sol·licitud en un nou període, per obtenir finançament.
 6. Del total de places, es reserva un 90 % dels ajuts per a estudiants de grau i màster i un 10 % dels ajuts per a estudiants de doctorat.

Cada facultat o centre adscrit pot determinar altres requisits específics per als seus estudiants. Cal consultar el web del centre per veure si n’hi ha i quins són. En aquest enllaç podreu trobar la informació de les facultats i els centres adscrits de la UAB.

💶  7. Dotació econòmica i pagament

Els ajuts econòmics d’aquesta convocatòria estan destinats a cobrir una part de les despeses de desplaçament, manutenció i allotjament de la persona beneficiària durant l’estada a l’empresa o institució estrangera. L’ajut no pretén cobrir la totalitat de les despeses ocasionades per la mobilitat, sinó contribuir a finançar-les.

En el següent quadre es descriu el finançament per cada tipus de mobilitat:

  Tipus de mobilitats Destinacions Import mensual de la beca Període màxim finançat Persones amb menys oportunitats Viatge

Erasmus+ Pràctiques

Llarga Durada UE + Regions 13 i 14 Grup 1: Dinamarca, Finlàndia, illes Feroès, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit, Suècia i Suïssa 460 € 3 mesos + 250 €/mes addicionals +50 € en cas de viatge ecològic (1). Es podran afegir fins a 4 dies de finançament addicional
Grup 2: Alemanya, Andorra, Àustria, Bèlgica, Ciutat del Vaticà, França, Grècia, Itàlia, Malta, Mònaco, Països Baixos, Portugal, San Marino i Xipre 410 €
Grup 3: Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, Macedònia del Nord, República Txeca, Romania, Sèrbia i Turquia 360 €
Llarga durada NO UE   Qualsevol altre país del món 700 € 4 mesos Segons km (2)
Curta Durada
(només per persones discapacitades, amb malalties greus i doctorandes)
Qualsevol dels 27 estats membres de la Unió Europea més Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Sèrbia, Turquia i Macedònia del Nord 70 €/dia 14 dies +100 € addicionals per a tota la mobilitat Segons km (2) (només per a persones amb discapacitat)
UAB Exchange
Programme Traineeships
UE Qualsevol dels 27 estats membres de la Unió Europea més Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Sèrbia, Turquia i Macedònia del Nord i els països de les regions 13 i 14. 150 € 59 dies Persones amb discapacitat mínima del 33%: podran rebre el doble de l’import de la beca atorgada
No UE Qualsevol altre país del món 250 € 9 mesos

1 El viatge ecològic es defineix com aquell que utilitza mitjans de transport de baixes emissions en el tram principal del trajecte d’anada i/o tornada, en autobús o en tren, i ho acrediti amb els bitllets corresponents i la declaració jurada.

2 Taula d’ajuts addicionals per despeses de viatge:

Distàncies Desplaçament estàndard Desplaçament ecològic
Entre 10 i 99 km 23 €
Entre 100 i 499 km 180 € 210 €
Entre 500 i 1.999 km 275 € 320 €
Entre 2.000 i 2.999 km 360 € 410 €
Entre 3.000 i 3.999 km 530 € 610 €
Entre 4.000 i 7.999 km 820 €
8.000 km o més 1.500 €

Beca Zero

Quan l’estudiant no obté el finançament i queda en llista d’espera, té la possibilitat de fer l’estada en la modalitat Beca Zero. Aquesta modalitat permet fer l’estada de pràctiques dins el marc de cadascun dels programes, però sense dotació econòmica. Si l’estudiant fa l’estada i completa la documentació obligatòria requerida pel programa amb Beca Zero, en cas que s’obtinguin fons addicionals o hi hagi romanents dels programes, té dret a percebre l’ajut corresponent. En el cas del programa Erasmus+ Pràctiques, es pot rebre aquest finançament addicional sempre que no s’hagi acabat la mobilitat.

Dins de la mateixa convocatòria, si no s’ha obtingut finançament en una resolució i no s’ha iniciat l’estada de pràctiques, es pot presentar la sol·licitud en un altre període de sol·licituds per obtenir finançament.

Forma de pagament

En els dos programes la persona estudiant rep l’ajut per transferència bancària en dos pagaments: el primer, a l’inici de l’estada, per un import del 70 % del total adjudicat, i el segon, en acabar l’estada, per un import del 30 % restant.

L’ajut per viatge ecològic en mobilitats de curta o llarga durada a països del programa i associats europeus s’emet en el segon pagament, en acabar l’estada i un cop entregada la documentació que ho acredita (bitllets de tren o bus i declaració jurada).

L’ajut per viatge en mobilitats a països associats d’arreu del món s’emet quan la persona estudiant hagi completat la documentació d’inici de la mobilitat i entregat el Conveni de subvenció signat i demostri haver formalitzat els tràmits per obtenir el visat, si escau.

Les persones beneficiàries d’un ajut econòmic de 375 € o inferior reben l’ingrés de la beca en un únic pagament en acabar l’estada.

El càlcul de l’import de l’ajut atorgat per als dos programes es fa segons la fórmula utilitzada pel SEPIE, és a dir, finançant els mesos complets i el nombre de dies addicionals.

Per rebre l’ajut financer, l’estudiant ha d’haver lliurat correctament la documentació requerida en els terminis fixats en aquesta convocatòria.

En cas que finalment s’hagi fet una estada inferior a l’acordada inicialment en el conveni del programa, en el segon pagament s’ajusta l’import de la beca a la durada real de l’estada i, si escau, l’estudiant ha de retornar l’import excedent.

🏅  8. Reconeixement acadèmic i certificació

Les estades a través d’aquests programes de mobilitat es poden fer com a pràctiques curriculars o com a pràctiques extracurriculars. Prèviament a l’estada, l’estudiant ha d’acordar amb el tutor o tutora de pràctiques i amb el coordinador o coordinadora d’intercanvis el reconeixement de la formació que durà a terme a l’estranger, així com formalitzar la matrícula segons la modalitat i el calendari que estableixi cada facultat o centre.

Curriculars Extracurriculars
Reconeixement de les pràctiques Transferència a l’expedient
 • L’estudiant pot reconèixer les pràctiques per una sèrie de crèdits o assignatures.
 • Ha d’informar-se al seu centre sobre els possibles reconeixements i acordar-los amb la persona tutora de pràctiques.
 • A la finalització de les pràctiques, l’estudiant ha de gestionar amb el seu centre el reconeixement dels crèdits.
 • L’estada pot constar a l’expedient sense necessitat de reconèixer-la com a assignatura del pla d’estudis.
 • Per a formalitzar la sol·licitud, un cop finalitzada l’estada de pràctiques extracurriculars i lliurada tota la documentació requerida, l’estudiant haurà de demanar expressament al Servei d’Ocupabilitat l’emissió d’un certificat que acrediti la realització de l’estada dins del programa.
 • Després, la Gestió Acadèmica de la facultat o escola inclourà, a petició de l’estudiant, la realització d’aquestes pràctiques al Suplement Europeu al Títol (SET).
 • Aquesta inclusió es farà sempre que l’estudiant no hagi sol·licitat l’expedició del títol.
 • El certificat emès pel Servei d’Ocupabilitat no tindrà cap cost. 
 • Les persones que fan l’estada en la modalitat acabades de titular han de tramitar obligatòriament l’Europass Mobility, document oficial de la Unió Europea que registra i certifica els coneixements i les capacitats adquirides durant la mobilitat.
 • L’alumnat de doctorat ha d’introduir a Sigma la seva mobilitat per tal que la validi la persona coordinadora del programa de doctorat i que quedi recollida a l’expedient.

🏨  9. Assegurança

Assegurança complementària de mobilitat* Es contracta a través d’una modificació de la matrícula (si no s’ha contractat abans), o directament a Òmnibus (per les persones estudiants de centres adscrits i acabades de titular). Obligatòria per tota mena de mobilitat.
Té un cost de 8,14 € (Curs 2022-2023).
Cal enviar una còpia de la matrícula on consti el pagament.
Assegurança mèdica addicional Òmnibus o una altra asseguradora privada. Obligatòria només en cas de marxar a països de fora de la UE.
Cal enviar el Certificat d’existència de la cobertura de l’assegurança, més la còpia de la pòlissa o certificat emès per l’asseguradora.

L’assegurança complementària de mobilitat

 • Si l’estada es duu a terme entre dos cursos acadèmics, és necessària la contractació de l’assegurança dels dos cursos acadèmics per a estar assegurat durant tot el període de pràctiques. En cas que l’estudiant no es matriculi el curs següent, ha de contractar l’extensió de l’assegurança complementària de mobilitat. Aquesta extensió serà vàlida fins al 31 de desembre de l’any en curs.
 • Els alumnes que realitzin l’estada com a persones “acabades de titular” en el formulari han d’indicar les dates d’inici i finalització de l’estada, a “Nombre del Programa de Estudio / Máster”, el programa al qual participen i al desplegable, “Centro” seleccionar Servei d’Ocupabilitat.

L’assegurança mèdica addicional

 • Incrementa el capital necessari assegurat fins a un mínim de 300.000 € per despeses mèdiques. Aquesta contractació pot fer-se a través d’Ómnibus o bé es pot contractar una assegurança diferent de la que ofereix la UAB, sempre que s’acrediti que ofereix, com a mínim, les mateixes cobertures.

Targeta sanitària Europea

 • Pots sol·licitar la Targeta Sanitària Europea (TSE) al web de la Seguretat Social. Es recomana obtenir-la, ja que és el document personal i intransferible que acredita el dret a rebre les prestacions sanitàries que siguin necessàries, des d’un punt de vista mèdic, durant una estada temporal a la UE.
 • En aquest enllaç podràs veure els països on es pot utilitzar. En alguns casos caldrà assumir una quantitat fixa o un percentatge de les despeses derivades de l’assistència sanitària, en igualtat de condicions amb les persones assegurades de l’Estat al qual realitzes el desplaçament. Aquests imports no són reintegrables.

🔐  10. Certificat digital per a la realització de tràmits amb la UAB

Per la realització de tràmits amb la UAB i en aquesta convocatòria, serà necessari disposar d’un certificat digital per tal de poder signar els documents mitjançant signatura electrònica (per exemple, DNI Electrònic, idCAT, o de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre). Si no es disposa de certificat digital es pot obtenir el certificat idCAT de manera gratuïta accedint al web de l’idCAT, i posteriorment sol·licitant l’expedició a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre de l’Edifici del Rectorat, o a qualsevol dels ajuntaments i oficines d’atenció ciutadana de Catalunya.

Serà requisit obligatori signar digitalment els documents del programa que sols requereixin la signatura de la persona estudiant i de les persones de la UAB (persones tutores o coordinadores d’intercanvis).

Els documents que també continguin la signatura de la persona tutora de l’entitat d’acollida, podrà ser electrònica, si en disposa. Si no en disposa, podrà ser manual. Ara bé, cal tenir present que en els documents totes les signatures hauran d’estar en el mateix format. No s’acceptaran documents que continguin una signatura manuscrita i una signatura electrònica.

L’aspecte d’una signatura electrònica és el següent:

Firma de mostra.

Entre altres Autoritats de Certificació de Confiança, destaquen les següents:

 • Consorci AOC: expedeix el certificat idCAT.
 • Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre: expedeix certificats de persona física i jurídica.

Pots consultar en aquest enllaç totes les Autoritats de Certificació espanyoles que emeten certificats qualificats. A més, cada país de la Unió Europea emet la seva pròpia llista d’Autoritats de Certificació. Aquestes llistes, inclosa l’espanyola, es recullen en l’anomenada Llista de confiança (Trusted list) de la Unió Europea, la qual es pot consultar en el següent enllaç. I en aquest altre enllaç podràs trobar les principals Autoritats de Certificació dels països de fora de la Unió Europea.

Atenció! No seran signatures vàlides, per exemple: Docusign ja que és una empresa nord-americana no homologada; idCAT mòbil, ja que no permet signar documents; i les signatures manuscrites digitalitzades tampoc són vàlides.

En el marc del programa UAB Exchange Programme Traineeships, la signatura del conveni per l’estada es farà a través de Signaturit. En aquest enllaç trobaràs tota la informació.

🗣️  11. Suport lingüístic en línia

(Online Linguistic Support, OLS) per a les persones beneficiàries del programa Erasmus+ Pràctiques

Tots els estudiants que obtinguin una plaça del programa Erasmus+ Pràctiques han de fer obligatòriament les proves de nivell d’idioma del servei de suport lingüístic en línia (OLS) que ha posat en marxa la Comissió Europea. S’han de fer una prova obligatòria abans de començar l’estada. En funció dels resultats de la prova i segons disponibilitat de llicències, l’estudiant té l’opció de fer un curs de llengua en línia. Tant la prova de nivell com els cursos són totalment gratuïts. Per fer la prova de nivell l’estudiant rep un correu electrònic amb les instruccions per registrar-se i fer el test. En el moment de la publicació de la convocatòria, les proves es poden fer dels idiomes següents: alemany, anglès, búlgar, croat, danès, eslovac, eslovè, estonià, finès, francès, grec, hongarès, irlandès, italià, letó, lituà, maltès, holandès, polonès, portuguès, romanès, suec i txec. Els estudiants que tinguin com a llengua materna la llengua de vehicular del país de destinació estan exempts de fer aquestes proves i cursos.

🛑  12. Renúncies

En cas que es produeixi una renúncia després de l’acceptació de la plaça de mobilitat, aquesta s’ha de comunicar al Servei d’Ocupabilitat i se n’han d’explicar les causes.

En cas que l’estada ja s’hagi iniciat, hi ha dos tipus de renúncies:

 • Les renúncies per causes de força major, en casos de malaltia greu de la persona beneficiària o d’algun familiar de primer grau. Cal justificar-ho amb algun document mèdic i es manté el dret a percebre el finançament de l’estada fins a la data de la interrupció.

També es consideren causes de força major, situacions d’emergència sanitària, catàstrofes naturals o conflictes bèl·lics reconegudes per les administracions competents internacionals o estatals.

 • En el cas de finalitzar de manera anticipada el període de pràctiques, si s’omet la comunicació d’aquesta interrupció al Servei d’Ocupabilitat o la renúncia no és per una causa de força major o no té una justificació clara i raonada de la persona beneficiària, el Servei d’Ocupabilitat ho analitzarà de manera conjunta amb la facultat o centre adscrit, si s’escau. La persona beneficiària està obligada a retornar les quantitats ingressades i queda exclosa de futurs processos de selecció en qualsevol convocatòria del programa Erasmus+ Pràctiques i de l’UAB Exchange Programme Traineeships per al mateix cicle acadèmic.

🙋🏻  13. Carta Erasmus: Drets i deures de les persones beneficiàries

La Carta de l’estudiant Erasmus és un document de la Comissió Europea que descriu els drets i les obligacions que tenen totes les persones participants i informa sobre el que cal esperar tant de l’organització d’origen i de la d’acollida durant la mobilitat.

L’acceptació de la beca implica l’acceptació de les normes establertes en la convocatòria.

Drets de les persones beneficiàries:

 • Rebre la formació adient per fer les tasques d’aprenentatge que els siguin encomanades.
 • Ampliar els seus coneixements i concretar els seus interessos per als estudis de grau, màster i doctorat.
 • Rebre les dotacions econòmiques corresponents que es fixin a la convocatòria de la beca.
 • Disposar d’un document que acrediti la seva condició de becaris en el programa.
 • Rebre atenció abans, durant i després de l’estada per qüestions de gestió de la beca.
 • Altres que puguin fixar les normatives de rang superior.

Deures de les persones beneficiàries:

 • Completar la documentació requerida en el programa dins el termini legal i en la forma escaient.
 • Fer les tasques que els siguin assignades, d’acord amb el Learning Agreement, secció Before the Mobility, o el contracte de pràctiques, segons les indicacions que els faciliti el seu responsable a la institució d’acollida.
 • Assistir a les sessions formatives i aplicar els coneixements adquirits en els estudis en el desenvolupament de les seves tasques.
 • Seguir amb detall les comunicacions del Servei d’Ocupabilitat o de la seva facultat o centre adscrit, respecte a la gestió de la beca i el reconeixement acadèmic posterior.
 • Llegir amb atenció el dossier informatiu del programa corresponent, en el qual es concreta i es recull la documentació requerida del programa.
 • Els que es fixen al reglament de l’Erasmus+ Pràctiques (més informació en aquest enllaç).
 • Els que es fixen a les normatives de rang superior.

L’incompliment de les obligacions previstes en els apartats anteriors pot comportar la rescissió de la beca (excepte per causes de força major). En el cas de rescissió de la beca, la persona beneficiària ha de reemborsar els fons que hagi rebut en concepte d’ajuts.

📇  14. Gestió de dades de caràcter temporal

Les dades personals subministrades en aquesta convocatòria s’incorporen al fitxer de gestió d’estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona i del Servei d’Ocupabilitat. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de dades es poden exercir contactant amb el Servei d’Ocupabilitat, de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

💰  15. Ajuts complementaris per a tots dos programes

Beques MOBINT de l’AGAUR

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca convoca cada any ajuts a la mobilitat internacional (Ajuts a la mobilitat internacional de l’estudiantat amb reconeixement acadèmic de les universitats catalanes – MOBINT). En convocatòries anteriors, l’import va ser de 200 € mensuals, per a un màxim de 6 mesos. Més informació en aquest enllaç.

Les persones interessades han de cursar la sol·licitud directament a l’AGAUR dins dels terminis establerts. El Servei d’Ocupabilitat, un cop aparegui la resolució, emetrà la credencial de participant del programa a totes les persones beneficiàries perquè puguin presentar-la a l’AGAUR.

Ajuts lingüístics per estudiants que fan pràctiques a l’estranger

El Servei de Llengües de la UAB els convoca anualment. Més informació en aquest enllaç.

💬 16. English Call

You can consult the Call for applications for traineeship mobility grants Erasmus+ Traineeships programme and UAB Exchange Programme Traineeships, 2023-2024.

El viatge ecològic es defineix com aquell que utilitza mitjans de transport de baixes emissions en el tram principal del trajecte d’anada i/o tornada, en autobús o en tren, i ho acrediti amb els bitllets corresponents i la declaració jurada.

Aquest lloc web utilitza cookies

El web de la Universitat Autònoma de Barcelona utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitats tècniques i analítiques. Si desitja més informació accedeixi a la nostra política de cookies.

Conveni

Tipus de signatura Signatura digital biomètrica
(Més informació)
Grau Curricular
 • Estudiant
 • Degà/na de la facultat
 • Persona en representació de l’entitat d’acollida
Extracurricular
Màster Curricular
Extracurricular
Acabar/da de titular
 • Estudiant
 • Director/a de l’escola de Doctorat
 • Representació de l’entitat d’acollida
Doctorat

Document de conformitat

La signatura de totes les parts serà sempre electrònicament (més informació).

Grau Curricular
 • Tutor/a de pràctiques
 • Coordinador/a d’intercanvis de la facultat
 • Estudiant
Extracurricular
 • Coordinador/a d’intercanvis de la facultat
 • Estudiant
Màster Curricular
 • Tutor/a de pràctiques
 • Coordinador/a d’intercanvis de la facultat
 • Estudiant
Extracurricular
 • Coordinador/a d’intercanvis de la facultat
 • Estudiant
Acabar/da de titular

Doctorat
 • Coordinador/a del programa de doctorat
 • Director/a de l’escola de Doctorat
 • Estudiant

Conveni

Tipus de signatura Totes electròniques
Grau Curricular
 • Estudiant
 • Director/a del Servei d’Ocupabilitat
Extracurricular
Màster Curricular
Extracurricular
Acabar/da de titular
Doctorat

Document Learning Agreement – Before the Mobility

La signatura de totes les parts serà manuscrita (en cas que l’entitat d’acollida disposi de signatura electrònica vàlida, es podrà signar amb totes les signatures electròniques).

Grau Curricular
 • Estudiant
 • Tutor/a de la UAB
 • Persona en representació de l’entitat d’acollida
Extracurricular
 • Estudiant
 • Coordinador/a
 • Persona en representació de l’entitat d’acollida
Màster Curricular
 • Estudiant
 • Tutor/a de la UAB
 • Persona en representació de l’entitat d’acollida
Extracurricular
 • Estudiant
 • Coordinador/a
 • Persona en representació de l’entitat d’acollida
Acabar/da de titular
 • Estudiant
 • Director/a del Servei d’Ocupabilitat
 • Persona en representació de l’entitat d’acollida
Doctorat
 • Estudiant
 • Coordinador/a del programa de doctorat
 • Persona en representació de l’entitat d’acollida

Document de reconeixement

La signatura de totes les parts serà sempre electrònicament (més informació).

Grau Curricular
 • Tutor/a de pràctiques
 • Estudiant
Extracurricular
 • Coordinador/a d’intercanvis de la facultat
 • Estudiant
Màster Curricular
 • Tutor/a de pràctiques
 • Estudiant
Extracurricular
 • Coordinador/a d’intercanvis de la facultat
 • Estudiant
Acabar/da de titular
Doctorat
 • Coordinador/a del programa de doctorat
 • Director/a de l’escola de Doctorat
 • Estudiant

Document de conformitat

La signatura de totes les parts serà sempre electrònicament (més informació).

Grau Curricular
 • Tutor/a de pràctiques
 • Coordinador/a d’intercanvis de la facultat
 • Estudiant
Extracurricular
 • Coordinador/a d’intercanvis de la facultat
 • Estudiant
Màster Curricular
 • Tutor/a de pràctiques
 • Coordinador/a d’intercanvis de la facultat
 • Estudiant
Extracurricular
 • Coordinador/a d’intercanvis de la facultat
 • Estudiant
Acabar/da de titular
 • Estudiant
La signatura del tutor/a de pràctiques i del coordinador/a d’intercanvis no són obligatòries.
Doctorat
 • Coordinador/a del programa de doctorat
 • Director/a de l’escola de Doctorat
 • Estudiant

Les estades a través d’aquests programes de mobilitat es poden fer com a pràctiques curriculars o com a pràctiques extracurriculars. Prèviament a l’estada, l’estudiant ha d’acordar amb el tutor o tutora de pràctiques i amb el coordinador o coordinadora d’intercanvis el reconeixement de la formació que durà a terme a l’estranger, així com formalitzar la matrícula segons la modalitat i el calendari que estableixi cada facultat o centre.

Curriculars Extracurriculars
Reconeixement de les pràctiques Transferència a l’expedient
 • L’estudiant pot reconèixer les pràctiques per una sèrie de crèdits o assignatures.
 • Ha d’informar-se al seu centre sobre els possibles reconeixements i acordar-los amb la persona tutora de pràctiques.
 • A la finalització de les pràctiques, l’estudiant ha de gestionar amb el seu centre el reconeixement dels crèdits.
 • L’estada pot constar a l’expedient sense necessitat de reconèixer-la com a assignatura del pla d’estudis.
 • Per a formalitzar la sol·licitud, un cop finalitzada l’estada de pràctiques extracurriculars i lliurada tota la documentació requerida, l’estudiant haurà de demanar expressament al Servei d’Ocupabilitat l’emissió d’un certificat que acrediti la realització de l’estada dins del programa.
 • Després, la Gestió Acadèmica de la facultat o escola inclourà, a petició de l’estudiant, la realització d’aquestes pràctiques al Suplement Europeu al Títol (SET).
 • Aquesta inclusió es farà sempre que l’estudiant no hagi sol·licitat l’expedició del títol.
 • El certificat emès pel Servei d’Ocupabilitat no tindrà cap cost. 
 • Les persones que fan l’estada en la modalitat acabades de titular han de tramitar obligatòriament l’Europass Mobility, document oficial de la Unió Europea que registra i certifica els coneixements i les capacitats adquirides durant la mobilitat.
 • L’alumnat de doctorat ha d’introduir a Sigma la seva mobilitat per tal que la validi la persona coordinadora del programa de doctorat i que quedi recollida a l’expedient.

El programa Erasmus+ ha descrit quines persones estudiants poden quedar incloses en els grups destinataris d’aquesta estratègia d’inclusió i diversitat. Són aquelles que es troben en algun dels següents supòsits:

 1. Haver-se beneficiat d’una beca d’estudis del Ministeri d’Educació i Formació Professional, d’una beca per fer estudis universitaris i altres estudis superiors concedida pel Departament d’Educació, Política Lingüística i Cultura del País Basc, o d’una beca per a l’escolarització d’estudiants de nivells no universitaris concedida pel Departament d’Educació, Política Lingüística i Cultura del País Basc, durant el curs anterior o durant el curs actual de la convocatòria. En aquest darrer cas, es podrà rebre finançament addicional sempre que la mobilitat no hagi finalitzat.
 2. Tenir reconeguda i qualificada una discapacitat igual o superior al 33% i acreditar-ho.
 3. Tenir altres problemes de salut documentables, incloent-hi malalties greus, malalties cròniques o qualsevol altra situació relacionada amb la salut física o mental que dificulti la participació en la mobilitat.
 4. Tenir la condició de refugiat o de persona amb dret a protecció subsidiària o haver presentat sol·licitud de protecció internacional a Espanya.
 5. Tenir exempció de taxes per algun dels següents motius: família nombrosabeques UAB Refugibeques del Programa Finestretabeques Salari-Ítacavíctimes de violència de gènere i víctimes de terrorisme durant el curs en què es realitza l’estada. En aquest cas, es podrà rebre finançament addicional sempre que la mobilitat no hagi finalitzat.
 6. Tenir acreditada alguna d’aquestes altres situacions: rebre la prestació d’ingrés mínim vital o renda mínima d’inserciórebre la prestació d’orfandattenir un informe de serveis socials que acrediti la situació de risc d’exclusió social de la unitat familiar, tenir un certificat de situació de dependència o participants amb persones dependents a càrrec, estudiants amb contractes de treball a temps complet i/o família monoparental.

Les persones que hagin acreditat a SIGMA alguna de les condicions dels apartats anteriors o bé l’acreditin en el moment de fer la sol·licitud amb la corresponent documentació, podran acollir-se a les ajudes addicionals per estudiants amb menys oportunitats descrites en l’apartat Dotació econòmica i pagament d’aquesta convocatòria.

Les persones estudiants descrites en l’apartat 3), caldrà que presentin signat i segellat pel seu metge de capçalera de la Seguretat Social el següent certificat i no serà necessària cap altra documentació o informe mèdic.

A més d’aquestes ajudes, les persones descrites en els apartats 2 i 3 que tinguin despeses addicionals que no es puguin cobrir amb la subvenció complementària anterior, podran sol·licitar que es cobreixi el 100% dels costos reals subvencionables (allotjament especial, transport, despeses de persones acompanyants, visites preparatòries, serveis professionals, etc.). En aquest cas, l’estudiant ho ha de sol·licitar a través d’aquest formulari i estarà subjecte a l’aprovació per part de l’Agència nacional espanyola, SEPIE.

En el següent quadre queden resumides totes les tipologies de mobilitats que es poden realitzar en funció de cada programa i la durada mínima i màxima de cadascuna d’elles:

Tipus de mobilitats Destinacions Estada mínima Estada màxima
Llarga Durada UE + Regions 13 i 14 Qualsevol dels 27 estats membres de la Unió Europea més Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Sèrbia, Turquia i Macedònia del Nord
Països de les regions 13 i 14: illes Feroès, Regne Unit(1), Suïssa, Andorra, Ciutat del Vaticà, San Marino i Mònaco
2 mesos 12 mesos
Llarga durada NO UE   Qualsevol altre país del món 3 mesos
Curta Durada
(només per persones discapacitades, amb malalties greus i doctorandes)
Qualsevol dels 27 estats membres de la Unió Europea més Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Sèrbia, Turquia i Macedònia del Nord 5 dies 14 dies
UAB Exchange Programme Traineeships Qualsevol dels 27 estats membres de la Unió Europea més Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Sèrbia, Turquia i Macedònia del Nord 30 dies 59 dies
Qualsevol altre país del món 30 dies 12 mesos
 1. Regne Unit, arran del Brexit, requereix el visat Tier5 GAE (Government Authorised Exchange) per poder realitzar mobilitats de pràctiques. En aquest enllaç hi ha un document amb els passos a seguir i els enllaços a les pàgines web oficials de Regne Unit. És responsabilitat de les persones interessades informar-se i fer els tràmits requerits per obtenir-lo. Aquests tràmits cal realitzar-los amb un mínim de 8 setmanes d’antelació respecte a la data prevista d’inici de les pràctiques. Els requisits de visat per la resta de països del món, cal consultar-los a través de les ambaixades o consolats corresponents de cada país i fer els tràmits necessaris per obtenir-lo. La UAB quedarà exonerada de qualsevol responsabilitat derivada, en el cas que no es facin els tràmits necessaris per obtenir-lo.
 2. Excepcionalment, els països de les regions 13 i 14: Regne Unit, Suïssa, Illes Feroès, Andorra, Mònaco, San Marino i Estat de la Ciutat del Vaticà, es financen amb els mateixos imports de beca (excepte import per viatge ecològic) que els països del programa i tenen la mateixa durada.
 3. En les mobilitats del programa Erasmus+ Pràctiques cal tenir present el comptador de mesos d’estades Erasmus+ anteriors dins del mateix cicle, per no superar els 12 mesos de mobilitat màxima que es pot realitzar per cicle d’estudis, excepte, els estudis de grau que donen accés directe a estudis de doctorat (Medicina i Veterinària), en què les mobilitats poden tenir una durada de fins a un màxim de 24 mesos.
 4. Es recomana a les persones que vulguin fer una mobilitat fora de la Unió Europea que facin dues sol·licituds: Una, pel programa “Erasmus+ Pràctiques No UE”, i una segona, pel programa “UAB Exchange Programme Traineeships”, per poder optar al finançament en un programa o l’altre.

Valoració del coneixement d’idioma

El propòsit d’aquesta mesura és estimular i reconèixer el coneixement d’idiomes estrangers per  part dels alumnes de la UAB, com a actiu estratègic per a la internacionalització de la UAB, d’acord amb el valors recollits en el seu Pla de Llengües (2021-2025). També establir els criteris de valoració d’aquest coneixement per a la participació en programes d’intercanvi amb entitats estrangeres.

Partint de la consideració de l’anglès com a llengua més estesa de la comunitat acadèmica internacional, tal com queda recollit en el Pla de Llengües de la UAB (2021-2025), la certificació de nivell de coneixement d’anglès serà valorat en totes les sol·licituds. El nivell mínim que donarà puntuació addicional serà l’equivalent a un nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) per a les Llengües, d’acord amb el quadre publicat a l’annex III, punt 2, de la Normativa de Transferència i de Reconeixement de crèdits aprovada en el Consell de Govern de la UAB el 26 de gener de 2011. La valoració del coneixement d’idioma tindrà una puntuació addicional màxima de 2 punts. La valoració dels certificats presentats es farà en base als criteris fixats a la graella següent:

B1

B2

C1

C2

0,5 punts

1 punt

1,5 punts

2 punts

Si la persona estudiant presenta certificats que acreditin el nivell de coneixement de més d’un idioma i que estiguin relacionats amb la destinació triada, les puntuacions s’acumularan, fins arribar al màxim de 2 punts (per exemple, si es sol·licita com a destinació una universitat, empresa o institució de parla alemanya presenta un certificat de B2 d’anglès i un de  B1 d’alemany, li correspondria una puntuació de 1,5 punts).

Les persones estudiants de graus en anglès o graus combinats en la llengua del país de destinació estaran exemptes de presentar l’acreditació d’aquest idioma i se’ls atorgarà 1,5 punts per coneixement d’idiomes, sempre que s’hagi superat, com a mínim, el 50 % de crèdits del grau en el moment de la sol·licitud. Els graus en anglès son:

 • Administració i Direcció d’Empreses – Anglès
 • Economia – Anglès
 • Educació Primària – Anglès
 • Estudis Anglesos
 • Estudis d’Anglès i Català
 • Estudis d’Anglès i de Clàssiques
 • Estudis d’Anglès i Espanyol
 • Estudis d’Anglès i Francès
 • Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics
 • Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence
 • Turisme – Anglès
 • Traducció i Interpretació
 • Estudis Àsia Oriental
 

Aquells estudiants que hagin cursat el batxillerat en una altra llengua i que disposin del corresponent títol oficial de secundària, se’ls valorarà amb 1,5 punts el coneixement de l’idioma que correspongui, sempre que no siguin nadius del país de destinació.

En cas que la llengua vehicular de les pràctiques sigui un dels idiomes oficials a Catalunya no s’atorga puntuació addicional. 

Podeu consultar la taula d’equivalències entre els nivells comuns de referència per a les llengües del Consell d’Europa i els certificats d’idiomes reconeguts a efectes de reconeixement acadèmic.

Logotip del Servei d'Ocupabilitat de la UAB

Unitat de
Mobilitat Professional
Internacional

Si teniu qualsevol problema, en qualsevol moment:

Erasmus és un programa de la Comissió Europea.

UAB Exchange Programme Traineeships és un programa propi de la UAB per facilitar la mobilitat internacional.

Aquest segon, permet fer aquelles mobilitats què el programa Erasmus+ pràctiques no permet, és a dir, mobilitats a Europa i la resta del món d’una durada mínima de 30 dies.

Es recomana a les persones que vulguin fer una mobilitat fora de la Unió Europea que facin dues sol·licituds: Una, pel programa “Erasmus+ Pràctiques No UE”, i una segona, pel programa “UAB Exchange Programme Traineeships”, per poder optar al finançament en un programa o l’altre.