FORMULARI DE SOL·LICITUD ERASMUS + PRÀCTIQUES / UAB EXCHANGE PROGRAMME TRAINEESHIPS
A. Programa sol·licitat
B. Dades de la persona sol·licitant

Tens un grau de discapacitat igual o superior al 33%?

C. Dades acadèmiques per l'estada

Són estudis amb llengua d'impartició de la docència en anglès?

D. Dades de l’estada i institució o empresa on es realitzaran les pràctiques
* Les titulacions de Veterinària, Turisme, Medicina i Infermeria, poden ser dies no laborables
E. Documentació obligatòria
Sisplau assegureu-vos de que els arxius que sel.leccioneu no continguin caràcters especials com accents o guions per tal d'evitar possibles problemes en l'enviament del formulari.
Document de conformitat del centre (*)
Acceptació de l’entitat d’acollida (*)
DNI o NIE (*)
F. Documentació opcional
Expedient baremat de les titulacions anteriors (només per a estudiants de màster i doctorat que no hagin cursat estudis previs a la UAB)
Certificació d'idiomes (anglès)
Certificació d'idiomes (altres)
Document de compromís per optar a la Menció de Doctor Internacional
G. En cas de fer la sol·licitud per al Programa Erasmus + Pràctiques

Has estat beneficiari de la beca de Règim General del Ministerio de Educación y Deportes el curs anterior?

Has participat en el programa Erasmus (estudis o pràctiques) amb anterioritat?

En cas afirmatiu, en quin curs has participat?

Ets estudiant d’últim curs?

Vas presentar la documentació i no vas obtenir finançament en alguna de les resolucions anteriors de la convocatòria del programa Erasmus + Pràctiques 2020/2021?

H. En cas de fer la sol·licitud per al UAB Exchange Programme Traineeships

Has participat en el programa Propi Pràctiques amb anterioritat?

En cas afirmatiu, en quin curs has participat?

Vas presentar la documentació i no vas obtenir finançament en alguna de les resolucions anteriors de la convocatòria del UAB Exchange Programme Traineeships 2020/2021?


CLÀUSULA INFORMATIVA

Les vostres dades seran tractades amb les finalitats següents:

* Gestió de la Convocatòria de beques de mobilitat per a pràctiques. Programa Erasmus+ Pràctiques i Programa UAB Exchange Programme Traineeships per a 2020-2021.

La persona responsable del tractament és Vicenç Sellés Martínez, director del Servei d’Ocupabilitat de la UAB amb telèfon 935 868 759 i adreça electrònica occupational.mobility@uab.cat.

Les vostres dades no seran cedides a terceres persones, excepte en els casos en què legalment estigui permès o sigui de compliment obligat.

Les dades seran conservades durant un període de cinc anys.

El tractament de les vostres dades no comporta decisions automatitzades, ni l’elaboració de perfils amb finalitats predictives de preferències personals, comportaments o actituds.

D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, teniu dret a revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, i podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades, davant la persona responsable del tractament, o la Secretaria General de la UAB, a l'Edifici del Rectorat del campus universitari de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), o mitjançant correu electrònic a occupational.mobility@uab.cat.

També podeu realitzar les consultes oportunes en relació amb el tractament de les vostres dades personals a l’adreça electrònica del Delegat de Protecció de Dades de la UAB, protecció.dades@uab.cat.

Així mateix, podeu presentar les reclamacions que considereu adients davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.