FORMULARI DE SOL·LICITUD ERASMUS + PRÀCTIQUES / UAB EXCHANGE PROGRAMME TRAINEESHIPS
A. Programa sol·licitat
B. Dades de la persona sol·licitant

C. Dades acadèmiques per l'estada

Són estudis amb llengua d'impartició de la docència en anglès?

D. Dades de l’estada i institució o empresa on es realitzaran les pràctiques
E. Documentació obligatòria
Sisplau assegureu-vos de que els arxius que sel.leccioneu no continguin caràcters especials com accents o guions per tal d'evitar possibles problemes en l'enviament del formulari.
Document de conformitat del centre (*)
Acceptació de l’entitat d’acollida (*)
DNI o NIE (*)
F. Documentació opcional
Expedient baremat de les titulacions anteriors (només per a estudiants de màster i doctorat que no hagin cursat estudis previs a la UAB)
Certificació d'idiomes (anglès)
Certificació d'idiomes (altres)
Document de compromís per optar a la Menció de Doctor Internacional
G. En cas de fer la sol·licitud per al Programa Erasmus + Pràctiques

Has estat beneficiari de la beca de Règim General del Ministerio de Educación y Deportes el curs anterior?

Has participat en el programa Erasmus (estudis o pràctiques) amb anterioritat?

En cas afirmatiu, en quin curs has participat?

Ets estudiant d’últim curs?

Vas presentar la documentació i no vas obtenir finançament en alguna de les resolucions anteriors de la convocatòria del programa Erasmus + Pràctiques 2017/2018?

H. En cas de fer la sol·licitud per al UAB Exchange Programme Traineeships

Has participat en el programa Propi Pràctiques amb anterioritat?

En cas afirmatiu, en quin curs has participat?

Vas presentar la documentació i no vas obtenir finançament en alguna de les resolucions anteriors de la convocatòria del UAB Exchange Programme Traineeships 2017/2018?


Avís Legal
La persona sol.licitant certifica que les dades incloses en aquesta sol·licitud són correctes. També autoritza que les seves dades personals s'incorporin als fitxers automatitzats, titularitat de la Universitat Autònoma de Barcelona i siguin tractats per aquesta, sota la seva responsabilitat i amb la única i exclusiva finalitat de rebre informació sobre programes, activitats i/o persones relacionades amb el Servei d'Ocupabilitat, tenint la persona sol.licitant dret a l'accés, rectificació, cancel.lació i oposició a les seves dades personals que constin en ells i podent també revocar el seu consentiment, per escrit, en qualsevol moment (Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protección de Datos de Caràcter Personal).